rehabilitacja

Twoi rodzice są już w podeszłym wieku i mogą się umyć jedynie przy pomocy podnośnika kąpielowo-transportowego? Ich komfort życia uległ poprawie, odkąd zakupiłeś im łóżko rehabilitacyjne? Po wypadku samochodowym Twój mąż ma kłopoty z poruszaniem, niezbędne są więc regularne ćwiczenia na bieżni rehabilitacyjnej?

Dowiedz się, czy możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup sprzętu medycznego!

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym (konieczne więc jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność), bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z ww. ulgi jest uzyskanie przez osobę niepełnosprawną dochodu nie przekraczającego kwoty 12357,60 zł w roku podatkowym (limit obowiązujący od 1 czerwca 2018 r).

Jaka jest definicja medycznego sprzętu rehabilitacyjnego?

Zgodnie z ustawą, są to wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji, oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Uldze podlegają również wydatki związane z naprawą ww. sprzętu, natomiast w żadnym wypadku nie można jej odnosić do sprzętu gospodarstwa domowego.

Sprzęt rehabilitacyjny powinien zatem:

-podnosić komfort życia osoby niepełnosprawnej i ułatwiać jej funkcjonowanie w życiu codziennym lub,

-umożliwić osobie niepełnosprawnej poprawę lub całkowity powrót do zdrowia.

Pamiętaj! Zakup urządzeń i sprzętów dokonany przez podatnika musi mieć związek z chorobami i schorzeniami, które stanowiły podstawę do wydania orzeczenia o niepełnosprawności. W związku z tym nie możesz skorzystać z ulgi na zakup aparatu słuchowego, jeśli na orzeczeniu o niepełnosprawności widnieje np. symbol 05-R (upośledzenie narządu ruchu).

Jak dokonywać rozliczeń sprzętu rehabilitacyjnego?

Wydatki na sprzęt rehabilitacyjny należą do kategorii odliczanej w ramach odliczeń od dochodu. W praktyce oznacza to, że nie otrzymasz całości wydanej kwoty. Możliwe też jest odliczenie od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętaj! Nie możesz odpisać wydatków na sprzęt rehabilitacyjny, jeśli zostały one wcześniej zwrócone w jakiejkolwiek formie. W związku z tym, nie można wykazać wydatków w części sfinansowanej ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, PFRON-u lub ze środków NFZ-u i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na co należy zwrócić uwagę?

Wydatki na sprzęt rehabilitacyjny należą do kategorii wydatków nielimitowanych. Nie oznacza to jednak, że nie obowiązują Cię ograniczenia. Odliczeń możesz dokonać jedynie do wysokości poniesionych kosztów. Należy zachować faktury lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie zakupów, ponieważ Urząd Skarbowy ma prawo poprosić o ich okazanie w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Spis urzędów skarbowych na terenie polski znajdziecie tutaj: https://urzadskarbowy.eu/spis-urzedow/.

Źródło: Urzadskarbowy.eu – podatki, ZUS, urzędy